Algemene info

VIBO


In het Vrij Instituut voor Buitengewoon Onderwijs in Turnhout en Oud-Turnhout richten we kleuter-, lager en secundair onderwijs in.

In elke school vertrekken we vanuit de mogelijkheden die elk kind en elke jongere heeft; kansen blijven geven en mogelijkheden creëren zijn daarbij fundamenteel. Onderwijzen en opvoeden betekent voor ons investeren in al onze leerlingen.

De leerkrachten werken hiervoor samen met een paramedisch team van onder andere een logopedist, verpleegkundige, orthopedagoog en psycholoog. 

We werken nauw samen met het CLB en andere externe diensten.
Opleidingsvorm 3 (OV3)


  • OV3 biedt een algemene, sociale en beroepsvorming aan die voorbereidt op zelfstandig wonen en werken in het normaal arbeidscircuit. 
  • In het observatiejaar krijgen onze eerstejaars de kans om hun mogelijkheden en interesses te ontdekken. 
  • Tijdens de opleidingsfase wordt er ingezet op het verwerven van de nodige basisvaardigheden.
  • In de kwalificatiefase staat 'Werkervaringen opdoen' centraal
  • 'Leren leren' en 'Sociale vaardigheden' lopen als een rode draad doorheen de praktijk- en algemene vakken.
  • Op onze school staat de jongere centraal. We bieden haar/hem een opleiding aan op maat. We hechten veel belang aan een nauwe samenwerking met ouders, CLB en externen. Zowel deeltijdse als voltijdse trajecten zijn mogelijk. 

Types

 

Type basisaanbod 

Het vroegere type 1 en type 8 zijn samengevoegd tot het type basisaanbod. Hier is geen diagnose voor vereist. Leerlingen komen er terecht wanneer hun zorgnoden de mogelijkheden van het reguliere onderwijs overstijgen. Het CLB erkent dat de school voor regulier onderwijs onvoldoende kan inspelen op de gevraagde redelijke aanpassingen. In het type basisaanbod zitten leerlingen met een licht mentale beperking.


Type 4

Dit onderwijs richt zich tot leerlingen met motorische en/of meervoudige beperkingen.


Type 9

Hier zitten jongeren met een autismespectrumstoornis die ondanks begeleiding niet in het gewoon onderwijs terecht kunnen.